Akcie a daně

V případě , že se rozhodnete obchodovat akcie, pak musíte znát i jaké daně se vztahují na výnosy z prodeje akcií. A také jak zdanit zisk z obchodování na burze ať už doma nebo v zahraničí. Související kapitolou je také zdaňování dividend, které jako akcionář dostáváte.

Pro osoby trvale žijící v ČR (s trvalým pobytem) a pro právnické osooby se sídlem v ČR, tedy daňové rezidenty ČR, podléhá zdanění zisků platným daňovým zákonům ČR. Dosažený zisk lze rozdělit do tří kategorií.

Zisk z prodeje akcií či komodit

Jedná se o výnos (zisk) z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou jak majetkových, tak i dluhových CP.

Pro fyzické ososby je zisk součástí dílčího základu daně podle §10 odst. b) zák. č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen zákon). Dílčím základem daně je příjem snížený o výdaje prokazatelně vynaložené na jeho dosažení (§10, odst. 4 zákona). Případnou ztrátu nelze zohlednit při celkovém výpočtu základu daně FO a lze ji zohlednit pouze u zisků, které jsou dosaženy při nákupu a prodeji CP.

Fyzické osoby mohou uplatnit podmínku pro daňové osvobození. Znamená to, že zdanují pouze zisky, kde rozdíl mezi datem nákupu a prodeje nepřekročí šest kalendářních měsíců. Stejně to platí i u zohlednění ztrát, tedy je možné započítat pouze ty, kde rozdíl mezi datem nákupu a prodeje nepřesáhne šest měsíců.

U právnických osob se zdaňují příjmy (výnosy) z prodeje cenných papírů, přičemž výdaj (náklad) je uznáván pouze do výše úhrnu příjmů (§24, odst. 2, písm. r) zákona). Tato podmínka však neplatí pro společnosti, kde je obchodování s cennými papíry hlavním předmětem činnosti (makléřské firmy, banky, investiční fondy, …) . Právnické osoby nemohou uplatnit podmínku osvobození od daně jako je tomu u fyzických osob.

Daň z dividend

Jde o zisk z vyplácených dividend z držení majetkových cenných papírů (akcie, podílové listy).

Výnos z dividend je zdaňován u fyzických i právnických osob srážkovou daní – o srážkovou daň jsou sníženy vyplácené dividendy, takže poplatník žádnou daň dále neodvádí.

Pokud je dividenda vyplácena rezidentem jiného státu než ČR závisí na ustanoveních smlouvy o zamezení dvojího zdanění (pokud existuje). Problematika zdaňování dividend je vždy řešena v §10 těchto smluv.

Např. pro USA smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spojenými státy v §10 odst. 2 mimo jiné říká, že dividendy mohou být zdaněny ve státě, v němž je společnost, která dividendy vyplácí, rezidentem, pokud daň takto stanovená nepřesáhne 15%. Pokud tedy český subjekt vlastní akcie společnosti, která je rezidentem Spojených států, a úhrn zdanění hrubé částky dividend nepřesáhne 15%, je tato daň stržena v USA a dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají.

Daň z úroků

Jde o zdanění úroků z držení dluhových cenných papírů (obligace, dluhopisy).

V ČR je daň z úrokového výnosu u fyzických osob vybírána formou srážkové daně. Vzhledem k tomu, že se v ČR několikrát měnily podmínky zdanění úrokového výnosu je důležité, kdy a kým byl dluhopis emitován. Pro dluhopisy emitované od roku 2000 platí, že sazba srážkové daně je 15% a tato daň je odvedena emitentem. U právnických osob je sražených 15% považováno za zálohu na daň z příjmu a úrokový výnos je dále “dodaněn” na úroveň daně z příjmu PO.

Pro úrokový výnos, který plyne ze zahraničí je stejně jako v případě dividend rozhodující smlouva o zamezení dvojího zdanění. V případě USA tato smlouva (mezi ČR a USA) v § 11 říká, že úroky které mají zdroj v jednom smluvním státě a které skutečně vlastní rezident druhého smluvního státu, podléhají zdanění pouze v tomto státě.

Vždy se poraďte se svým daňovým poradcem

Výše uvedené informace mají za cíl situaci osvětlit, nenahrazují však odbornou pomoc v oblasti daní. Situace v oblasti daní při prodeji akcií, daní z dividend i úroků se může měnit. Rozhodněte byste měli konzultovat svou situaci s daňovým poradcem.

Přečtěte si i další zajímavé informace o tom, jak obchodovat na burze