Finanční analýza firmy pro investory

Při analýze se používají různé metody, které se zaměřují na zisk, růst, dividendy, cash flow, bilanci, aktiva, dluhy, různé historické poměry hodnot a pod. Je těžké povědět, co je i nejdůležitější. Investoři, kteří vyhledávají podhodnocené akcie se nazývají ,,value investors,, Typickým představitelem je legenda Warren Buffett, či ve fondech v současnosti proslavený Charles Brandes. Jiní se zase soustředí na nadprůměrný růst firem (growth investors)  a nebo vysoké dividendy (income investors) a pod.

Při fundamentální finanční analýza firmy se opírá o různá data a hodnoty.Pro hrubý přehled uvádím hlavní pojmy:

Tržní kapitalizace (market capitalisation) =cena akcie x počet akcií na trhu, podle velkosti kapitalizace dělíme firmy na nízkokapitalizované (small-cap), středne (mid-cap) a vysokokapitalizované (large-cap).

EPS (Earnings per share) = čistý zisk na akcii (za posledních 12 měsíců) Earnings = zisk, výnosy.

P/E (Price/Earnings ratio) =cenově-výnosový koeficient, poměr ceny a zisku připadajícího na jednu akcii. K jeho vypočítání tedy vydělíme cenu jednej akcie jejím  výnosem  za 12 měsíců. Když je cena 50 a výnos 10 P/E bude 5 (50/10). Výnosné akcie by teda měly mít nízké P/E. Ovšem vzhledem na rozptýlenost výnosů a fakt, že výnos může byť záporný má tento koeficient určité nedostatky a u určitých akcií může selhávat…

Growth rates (růstové koeficienty) porovnaní meziročního rozdílu tržeb, zisků a nebo  dividendy v %.

PEG ratio = Poměr cena/výnosy dělený roční mírou růstu výnosů.

Price/Book – Poměr tržní  a účetní  hodnoty akcie

Price/Cash Flow – Poměr ceny a Cash Flow na akcii

Price/Sales – Poměr ceny a tržeb připadajících na akcii.

Profit margin (ziskové rozpětí) je poměr čistého zisku vůči tržbám za posledních 12 měsíců.

ROA – Return on Assets – je ukazovatel ziskovosti. Vypočítá se podílem čistého zisku za posledních 12 měsíců celkovými průměrnými aktivy. Možno ho též vypočítat vynásobením návratnosti tržeb (zisk/ tržby) a efektivnosti  aktiv (tržby/aktiva)

ROE – Return on Equity – vyjadřuje návratnost akciového kapitálu. Nejde jen o základní jmění tak, jak ho známe, ale též o  nerozdělený zisk a jiné zdroje.

ROI – Return on Investment – vyjadřuje návratnost čisté účetní hodnoty. Čistá účetní hodnota to jsou celková aktiva mínus nehmotná aktíva mínus cizí zdroje jako např. dluhy.

EBITDA Výnosy před úroky, zdaněním, odpisy a amortizací.

Dividenda je část zisků společnosti vyplácená držitelům  prioritních a kmenových akcií.

Dividend Yield = míra dividendy v % (poměr dividendy k ceně akcie v %)

Cash flow – zisky před amortizací, odpisy a náklady, které nejsou ve formě hotovosti.

Pamatujte na analýzu rizika investice

Při výběru jednotlivých akcií investoři zvažují i riziko investice. Mezi nejbezpečnější patří vždy akcie silných společností s dlouhou historií růstu zisků a vyplácení dividend, které nazýváme ,, blue chips,,. Riziko investice se posuzuje i přes  beta koeficient, který měří nestálost akcií ve vztahu ku akciovému trhu. Beta-koeficient S&P 500 je hodnota 1. Každá akcie, která je nestálejší než celkový trh má teda beta koeficient vyšší než 1.Když je beta-koeficient nižší než 1, cenný papír je považovaný za stálejší, teda méně riskantní.

Konzervativní investoři tedy investují do akcií s nízkými beta-koeficienty zatímco investoři oblibující riziko vyhledávají akcie s vysokým beta-koeficientem. Cenové výkyvy nazýváme volatilita. Při výběru se posuzuje i likvidita, tj. schopnost rychlého zpeněžení  akcie. Ta je tým vyšší, čím víc akcií je na trhu a čím vyšší je zájem o obchodovaní s nimi. Objem transakcí (koupě, prodej)při dané akcii na burze se nazývá volume. Hodnotí se jako počet transakcí za jeden den (daily volume) anebo jako průměr denních objemů za delší období (avg.daily volume). Porovnáním daily a avg.daily volume získáváme přehled, zda je o akcii vyšší a nebo nižší zájem a podle  pohybu ceny i či převažuje poptávka a nebo nabídka.

Fundamentální analýzou se většinou zabývají specialisté-analytici. My se můžeme spoléhat na jejich vlastní výsledky a nebo se můžeme pokusit o analýzu sami. Podkladem nám mohou být různé dokumenty jako výroční zpráva – annual report , výkaz zisků a ztrát – income statement, či roční bilance – balance sheet a pod. Analýzu tvoříme v třech rovinách – posuzujeme minulost, přítomnost a předpokládáme budoucnost. V praxi můžeme data vyhledávat na internetu a nebo kupovat od specializovaných firem.Taktéž se můžeme  spoléhat na výběr hotových titulů podle doporučení různých firem (např. Zacks) a nebo si tituly vytřídit podle různých kritérii v tzv. stock screenerech, které najdeme na mnohých internetových stránkách.

Opustťe stránku Finanční analýza firmy a získejte více informací, jak analyzovat akcie