Indikátor MACD

Indikátor Moving Average Convergence/Divergence neboli MACD, byl vyvinut G.Appelem v 70 letech. Appel tím vytvořil ukazatel, který naznačuje jak směr vývoje trendu tak sílu trendu a který je též schopen poukázat na případnou změnu trendu. Tak může být používán jako signál k zahájení nebo ukončení obchodů.

Podstata indikátoru je ve dvou klouzavých průměrech, jejichž rozdíl znázorňuje. Přes tuto jednoduchou strukturu je MACD dnes jedním z nejčastěji používaných indikátorů. Appel se rozhodl pro použití exponenciálních, klouzavých průměrů. Princip, který označuje jako konvergenci a divergenci, spočívá v pozorování vzájemné polohy obou křivek průměrů. Konvergence znamená sbíhání obou křivek, což ukazuje na oslabování trendu. Když se kratší průměr přiblíží delšímu, znamená to ztrátu dynamiky ve vývoji ceny a zmírnění pohybu. Divergence znamená od sebe se rozbíhající obě křivky průměrů, což naznačuje zvýšení dynamiky a potvrzení při vývoji trendu. Trend se vyvíjí strměji, z čehož plyne větší odstup obou křivek.

MACD v sobě spojuje dvě hlavní vlastnosti indikátoru. Má směr určující funkci, neboť sleduje cenu v jejím vývoji ve všech jejích nejvyšších i nejnižších nových hodnotách a ukazuje tím též na sílu vývoje. Tento indikátor má ale taky vlastnosti oscilátoru, neboť kmitá kolem nulové hodnoty a označuje změny oproti výchozí ceně. Ve spojení se svojí signální linií poskytuje stejně jako jiné oscilátory přímé prodejní/nákupní signály.

Jak používat MACD

Indikátor se dá používat pro různé analytické účely. Může naznačovat směr vývoje ceny a hodnotit jeho intenzitu a eventuálně poukazovat na některá jeho slabá místa. Jako signální indikátor má za úkol podávat konkrétní impulzy k provádění obchodů. Na obrázku č.1 jsou vidět označená místa křížení indikátoru se signální křivkou. Tato překřížení jsou považována za konkrétní obchodní signály. Prorazí-li indikátor signální křivku směrem dolů, jedná se o signál k prodeji, prorazí-li  signální křivku nahoru, jde o nákupní příkaz. Různé jsou interpretace kvality výpovědi linie indikátoru v jejím postavení ke středové čáře. Některé zdroje tvrdí, že čím je křížení vzdálenější od středové čáry, o to silnější výpovědní hodnota ji doprovází.

obrázek č.1 – nejjednodušší forma, jak může tento indikátor dávat obchodní signály. Jedná se o signály z překřížení

macd_indikator_01

Na grafu č. 2 vidíme MACD v týdenním grafu S&P500. Zde se naskýtá využití indikátoru jako ukazatele trendu. Stoupající linie indikátoru naznačuje rostoucí trend, klesající naopak. V kombinaci s obchodními signály z denních grafů se zde nabízí možnost odfiltrovat jen ty shodné obchodní příznaky. Použijí se takové příkazy k obchodům z denních grafů, které jsou v souladu s výsledky šetření v týdenním a měsíčním úhlu pohledu

macd_indikator_02

Velmi často se doporučuje kombinace signálů při křížení s jinými indikátory. Středová čára získává další funkci, funkci filtru. Někteří obchodníci tvrdí, že nejlepší nákupní signály jsou pod touto středovou čárou a nejlepší prodejní signály nad ní.

Na grafu č.3 je zobrazena linie indikátoru s přiloženými linkami označující směr trendu. Prolomení těchto směrových linií je možno použít jako signál k obchodu.

macd_indikator_04

Analýza divergencí s MACD

Pro indikátor je charakteristické, že sleduje trend vývoje základní ceny akcie a následuje ji vždy v jejích nejvyšších a nejnižších dosažených hodnotách. V této situaci vznikají rozdíly při ohodnocení dané ceny. Jako negativní (bearish) divergence se označuje situace, kdy cena akcie dosáhne při svém trendu nahoru nové vyšší ceny, ale MACD zůstane pod svou předchozí hodnotou. Opak tohoto je pozitivní (bullish) divergence. Cena akcie dosahuje ve směru dolů nového minima, ale indikátor zůstává nad svou předchozí hodnotou. Obě divergence naznačují oslabování stávajícího trendu. V takovém případě se naskýtá možnost kombinovat význam divergence s výše zmíněným signálem překřížení.

Graf č. 5  – bullish divergence na S&P500. Nižší cena dosažená na indexu není potvrzena nižší hodnotou na MACD.

macd_indikator_05

Graf č.6 ukazuje bearish divergenci. Vyšší vršky, v tomto případě dokonce série po sobě jdoucích vyšších cen není potvrzena tímtéž u MACD. Indikátor klesá, zatímco cena tvoří nová maxima.

macd_indikator_06

 

Hlavní vlastnosti MACD jsou

  • sledování trendu – sledování ceny v jejich maximech a minimech
  • poloha vůči středové čáře ukazuje směr vývoje
  • vzdálenost ode středové čáry ukazuje na intenzitu trendu
  • linie indikátoru, která stoupá nahoru nad středovou čárou je indikátorem pro rostoucí vývoj ceny akcie
  • linie indikátoru, která klesá dolu pod středovou čárou je indikátorem pro klesající vývoj ceny akcie
  • linie, která klesá nad středovou čárou je indikátorem pro ochabování růstu ceny akcie
  • linie, která stoupá nahoru pod středovou čárou je indikátorem pro ochabování klesajícího trendu ceny akcie
  • Rozdíly mezi MACD a vývojem ceny poukazují na oslabování stávajícího trendu a naznačují blížící se otočení vývoje ceny
  • Překřížení MACD a středové čáry a nebo signální křivky, jsou, nejlépe po projevení předchozí divergence, signálem pro změnu vývoje a mohou složit jako impuls k nákupu či prodeji

 

Přečtěte si více informací o technické analýze a obchodování na burze