Investorův překladový slovníček

-A- top
accumulate akumulovat
add přikupovat
aggresive buy silně nakupovat
agressive sell silně prodávat
alpha coefficient alfa koeficient
AMEX americká burza CP
annual report výroční zpráva
AOS automatizovaný obchodní systém
aquisiton akvizice
arbitration arbitráž
ask price nabídková cena
asset allocation rozdělení aktiv
at best nejlépe
auction market aukční trh
auto and truck sales prodej automobilů
average workweek průměrná délka pracovního týdně
-B-  top
B2B obchod pro obchod
B2C obchod pro koncové zákazníky
balanced fund vyvážený fond
bear medvěd
bear market medvědí trh
bid price nejvyšší cena v poptávce
block trade blokový obchod
blue chip nejkvalitnější akcie
bond obligace
bull býk
bull market býčí trh
business inventories podnikové zásoby
buy koupit
buy to cover koupě k vykrytí krátké pozice
-C-  top
call option contract opční kontrakt a právem koupě
capacity utilization využití výrobních kapacit
capital growth kapitálový růst
certificate od deposit vkladové certifikáty
clearing bank clearingová banka
closed end fund uzavřený podílový fond
closely held corporation uzavřená akciová společnost
closing price závěrečný kurz
collateral kolaterál
commission provize
common stock kmenová akcie
consumer confidence spotřebitelská důvěra
consumer credit spotřebitelské úvěry
convertible směnitelný
corporate bonds firemní obligace
correkction korekce
CPI index spotřebitelských cen
custodian správce aktiv
custody transaction transakce kustoda na účet klienta
-D- top
day order denní příkaz
debt assumption převzetí dluhu
depositary depozitář
DFP dodávka bez placení
dip dočasný pád akcií
discount rate úroková míra bankám
dividend dividenda
durable goods orders objednávky zboží dlouhodobé spotřeby
DVP dodávka proti platbě
-E-  top
earnings výnosy
earnings per share výnos na akcii
ECB Evropská centrální banka
employment cost index index výdajů na zaměstnanost
equity majetek
ET (Eastern Time) americký východní čas
ex dividend bez dividendy
exchange burza
expense ratio nákladový koeficient
expiration date datum expirace
-F-  top
factory orders podnikové objednávky
FCC Federální komunikační komise
FDA Federální úřad potravin a léků
FED Federální rezervní systém
financial derivates finanční deriváty
financial market finanční trh
fixed income investment investice s pevným výnosem
FOMC Úřad pro operace na volném trhu
free and open market volný a otevřený trh
FTC protimonopolní úřad
fund fond
fundamental research fundamentální analýza
-G-  top
GDP (gross domestic product) HDP
GDR převoditelné certifikáty
government vláda
growth stock růstové akcie
-H-  top
hedging zajištění
high nejvyšší
hold držet
home run velký výnos za krátký čas
hostile takeover snaha o převzetí
hourly earnings hodinová mzda
housing starts and building permits zahájená výstavba a vydané stavební povolení
-I- top
income statement výkaz zisků a ztrát
income stocks výnosové akcie
index fund indexový fond
inside trade inside obchod
international trade mezinárodní obchod
investment bank investiční banka
investments company investiční společnost
IPO emise nových akcií
ISIN číslování CP
-L- top
leading indicators hlavní ukazatele
limit order limitní pokyn
limited price limitované cena
liquidity likvidita
listed stock kotované akcie
LOAD poplatky akciového fondu
long position dlouhá pozice
long term attractive dlouhodobě atraktivní CP
long term buy dlouhodobě nakupovat
lot jednotka minimálního množství
low nejnižší cena
LT buy dlouhodobě nakupovat
-M-

top

maintain position udržovat pozici
managment fee poplatky za správu majetku fondu
margin trades maržové obchody
market capialisation tržní kapitalizace
market maker tvůrce trhu
market order tržní pokyn
market outperform
market underperform
market perform
market trend trend trhu
maturity date datum splatnosti
merger fúze
money market trh peněz
money supply peněžní zásoba
municipal bonds komunální dluhopisy
mutual fund otevřený podílový fond
-N- top
NAPM národní asociace nákupního managementu
NAV čistý obchodní majetek na akcii
networking informační a počítačové sítě
neutral neutrální titul
now home sales prodeje nových domů
nonfarm payrolls zaměstnanci mimo agrární sektor
note pokladniční poukázka
NYMEX Newyorská obchodní burza
-O- top
odd lot nestandardní množství
offer nabídka
offering rate kurz nabídky
offering price emisní kurz
open-end fund otevřený podílový fond
opening price otvírací kurz
option opční kontrakt
order objednávka
ORI index maloobchodních prodejů
OTC (over-the- counter) neregulovaný trh mimo oficiální oraganizátory
outperform kurz překoná trh
-P- top
P/E zisk na akcii
par value nominální hodnota
payment date den vyplácení dividendy
PCE osobní výdaje na spotřebu
personal income osobní příjmy
PPI index cen průmyslových výrobců
PPI ex food & energy index cen průmyslových výrobců pop vyloučení potravin a energie
preffered stock prioritní akcie
primary market primární trh
privately held corporation soukromá společnost
productivity produktivita
prospectus prospekt
proxy ballot významné podíl na hlasovacích právech
public market veřejný trh
publicly held corporation veřejná společnost
put option contract opční kontrakt s právem prodeje
-Q- top
quiet period tiché období
quatation kotace
guote kotace
quoted securities kótovaný CP
-R- top
raiders subjekt snažící se ovládnout společnost
range rozpětí
real estate investment realitní investiční fond
recommendation doporučení
recommended list seznam doporučených společností
reduce redukovat
regional manufacturing surveys průzkumy regionální výroby
registration registrace
retail sales maloobchodní tržby
retained earnings nerozdělený zisk
round lot obvyklé obchodované množství
-S- top
SEC Komise pro CP
secondary market sekundární trh
security CP
sell prodat
sell short prodej nakrátko
settlement vypořádání
settlement day den vypořádání obchodu
shareholders akionář
shares outstanding akcie v oběhu
slighly mírně
speculative spekulativně
split štěpení akcií
spread rozptyl
stag burzovnní spekulant
stock akcie
stock certificate akciový certifikát
stock market akciový trh
stock swap swap akcií
strike price realizovaná cena
-T- top
tax deferred odložená daň
technical research technická analýza
the employment report zpráva o nezaměstnanosti
ticker symbol označení akcie
tombstones emisní reklama
total new worth celková čistá hodnota
trade balance bilance zahraničního obchodu
trader obchodník
trading floor burzovní parket
treasury bills (T bills) státní pokladniční poukázky
treasury bonds státní dluhopisy
treasury budget státní rozpočet
treasury notes vládní obligace
tripple trojnásobný
turnover rate obchodní obrat
-U- top
unattractive neatraktivní (akcie)
underwriter manažer emise
underřwriting securities upisování CP
unemployment nezaměstnanost
-V- top
volality nestálost, volalita
volume objem
voting right hlasovací právo
-W- top
weekly chain store sales týdenní prodeje obchodních sítí
white knight záchranář před převzetím
whosale trade velkoobchodní prodej
-Y- top
yo stock jojo akcie
-Z- top
zero cupon bonds obligace s nulovým výnosem

Text vznikl s laskavým svolením Miroslav Lébl, www.miras.cz

 

Získejte více informací, jak obchodovat na burze a vydělávat.