Moving Averages – klouzavé průměry

Moving Averages (MA) – v překladu „klouzavé průměry“ – jsou asi jedním z nejpopulárnějších nástrojů technické analýzy. Využívají průměrování cen za účelem lepšího určení trendu v pohybu sledovaného titulu.

Jsou to jedny z nejčastějších pomůcek používaných burzovními obchodníky.

 

ma001

Základními dvěma typy MA jsou:

  • SMA – simple moving averages – jednoduché klouzavé průměry
  • EMA – exponential moving averages – exponenciální klouzavé průměry

 

SMA – simple moving averages – jednoduché klouzavé průměry

SMA je základní verzí MA, její hodnotou je prostý aritmetický průměr hodnot ve sledovaném období. Jestliže např. hovoříme o 10ti denní SMA, pak jde o součet zavíracích hodnot za posledních 10 obchodních dnů a jejich aritmetický průměr.

Jako zjednodušený příklad uveďme výpočet SMA pro titul XYZ, který za posledních 10 dnů uzavřel svoje obchodování na hodnotách: 50, 51, 50, 52, 53, 54, 55, 54, 55, 56, SMA vypočtená k závěru posledního dne bude: součet (530) / počtem dnů (10) = 53, tedy 10tidenní SMA pro titul XYZ je po závěru posledního dne 53. Většinou se to označuje jako SMA(10)=53 .

Klouzavým průměrem jsou tyto indikátory nazývány proto, že jejich hodnota se v postupujícím čase mění. Jakmile dojde k uzavření dalšího obchodního dne, je hodnota klouzavého průměru přepočítána a to tak, že ze seznamu hodnot pro výpočet průměru se vypustí nejstarší hodnota a doplní se hodnotou nejnovější.
Budeme-li pokračovat ve výše uvedeném příkladu, pak jestliže závěr nového obchodního dne pro titul XYZ byl 57, bude výpočet probíhat takto: (51+50+52+53+54+55+54+55+56+57)/10= 53.7, tedy SMA(10)=53.7 .

Z výše uvedeného příkladu je patrné, že moving averages – klouzavé průměry jsou vždy vypočteny z cen minulých. Jedná se tedy o indikátor, který následuje cenu.

 

EMA – Exponential moving averages – exponenciální klouzavé průměry

Nevýhodou SMA je to, že svým prostým průměrováním mohou dostávat značnou setrvačnost a nedostatečně pružně reagovat na změnu ceny daného titulu. Je to zejména v důsledku toho, že každá hodnota používaná při výpočtu SMA má stejnou váhu. Pro odstranění tohoto nedostatku byly zavedeny tzv. EMA – exponenciální klouzavé průměry, které více zohledňují aktuální chování hodnoty daného titulu při výpočtu hodnoty indikátoru EMA, tzn. největší váhu ve výpočtu má nejaktuálnější hodnota. Z tohoto důvodu je pohyb EMA více elastický a lépe sleduje pohyb hodnoty daného titulu.

Vzorec pro výpočet hodnoty EMA je tento:
EMA(t) = EMA(t-1) + (Sf*(C(t) – EMA (t-1)))

Přičemž
EMA(t) je EMA v čase t
C(t) je závěrečná cena v čase t
Sf je exponenciální hodnota jako podíl čísla 2 a počtu časových období (dny, týdny nebo měsíce)

Na následujícím grafu je zobrazen stejný časový úsek titulu INTC (viz. výše), ovšem tentokrát s křivkami hodnot EMA.

ma002

Celkově by se mohlo zdát, že hodnoty EMA a SMA jsou hodně podobné (např. u 50ti denní periody), přesto však EMA je vždy blíže aktuální ceně.
Využití klouzavých průměrů záleží v zásadě na způsobu obchodování, které obchodník aplikuje. Lze je použít jak při daytradingu, tak swingtradingu a jiném způsobu obchodování.

 

Přečtěte si více informací o technické analýze a obchodování na burze