Obchodní systémy v technické analýze

V dnešním článku bych se chtěl zaměřit na velmi známý pojem – obchodní systém. Tento pojem představuje ucelený komplexní prvek analytických postupů v technické analýze, na jehož základě se již přímo obchoduje. Tedy je to systém všech prvků technické analýzy, které dohromady vytvářejí komplexní analytické a prováděcí prostředí pro obchodování.

Tento článek má za cíl vysvětlit samotnou podstatu obchodů v technické analýze, včetně zařazení jednotlivých prvků do globálního rámce. Pro své úvahy budu vycházet z článku Trading systems defined jehož autorem je Martha Stokes, z časopisu Technical Analysis of Stock&Commodities 1/2007. Tento článek vynikajícím způsobem vystihuje všechny současné trendy v oblasti aktivního tradingu formou technické analýzy.

 

Úrovně znalostí obchodníka na burze

Chceme-li úspěšně obchodovat je nutné rozumět způsobu jakým trh funguje. Tyto obchodní znalosti a dovednosti se dají škálovat a seřadit do určité posloupnosti což nám poslouží jako výborný rozlišovací prvek. Prvním stupněm těchto znalostí je znalost základních tržních pravidel (lze to nazvat jako určitý všeobecný přehled o tom, jak trh funguje co a jak se děje atd.). Druhým stupněm je obchodní styl, což představuje typy obchodů formou technické analýzy (daytrading, swing trading atd.). Třetí stupeň představují obchodní systémy, o kterých se budu rozepisovat více, a na závěr už jsou jednotlivé investiční strategie, které jsou vlastně kombinací všech nižších prvků tohoto procesu.

Pro názornost uvádím tento obrázek:

obchodní systémy_01

Stokes, Martha, Trading systems defined , Technical Analysis of Stock&Commodities Magazine 1/2007, Technical Analysis, Inc., Seattle California, str. 16

Výsledkem všech zmíněných procesů je tedy obchod, vstup do trhu.

Obchodní styly

Obchodní styl – tento prvek představuje formy obchodování nejen v technické analýze, ale určitý celkový náhled na možnosti investování v oblasti majetkových cenných papírů. Základní styly investování do akcií se dají rozdělit na:

 • Daytrading – aktivní způsob obchodování. V rámci jednoho obchodního dne je obchod otevřen i zavřen.
 • Swingtrading – středně aktivní způsob obchodování – obchod je otevřen a zavřen v rámci několika dnů.
 • Poziční obchodování – totéž co swing s tím, že pozice je plánována na několik týdnů.
 • Momentum trading – velmi aktivní obchodní styl – obchod je zahájen na základně značného cenové či objemového pohybu akcie s cílem dosažení rychlého zisku ve směru aktuálního pohybu .
 • Dlouhodobé investování – investování formou fundamentální a jiné analýzy. Držení akcií za účelem dosažení kapitálového zisku či zisku z dividend.
 • Střednědobé investování – investování formou fundamentální a jiné analýzy. Držení akcií za účelem dosažení kapitálového zisku.
 • Podílové fondy, ETF, Certifikáty – dlouhodobé investování v laicky nejpřístupnější formě, majetek je spravován investičními profesionály.

 Obchodní systémy

Obchodní systémy – častým problémem mnoha traderů bývá fakt, že sice správně zvládli obchodování formou obchodního systému, ale neumí ve správnou chvíli použít ten správný systém. Trh, potažmo akcie prochází různými vývojovými cykly a pro každý cyklus je vhodnější obchodní systém založený na jiném indikátoru či modelu. Jsou tedy podmínky trhu, za kterých není správné aplikovat jednu strategii a je nutné použít jinou (ačkoliv za jiných okolnosti původní systém funguje). Je tedy nutné najít správnou strategii (a systém) pro správný trh. V této kapitole se zaměřím na jednotlivé systémy dle jejich funkcionality. Obchodní systémy se dají rozdělit na:

 • Systémy trendu trhu
 • Systémy opačného (protisměrného) obraceného trendu trhu
 • Systém proražení ceny
 • Systémy rozsahového charakteru (range)
 • Hedge systémy

 

 

Obchodní systémy trendu trhu

Systémy založené na trendech trhu jsou nejvíce populární ze všech typů obchodních systémů (tím se opět dostávám k tomu, že spousta traderů je využívá za jakéhokoli trhu).

Systém založený na trendech předpokládá, že trh akcií nebo jeho určitý úsek, se mění a pohybuje ve výrazných stoupajících či klesajících trendech. Jako stoupající nebo klesající trend lze označit takový trend, který má nejméně 30° úhel stoupání nebo klesání se strohými (změnami). Ze statistik vyplývá, že akciový trh se pohybuje v trendu po cca 30% – 35% celkového času. Vzhledem k povaze trendových systémů jsou nutné prudké a výrazné pohyby pro ideální funkčnost těchto systémů. Za daných okolností jsou nejlépe využitelné v obchodních stylech daytrading a swingtrading. Dá se i říci, že tyto systémy jsou nejjednodušeji použitelné, srozumitelné i začínajícímu obchodníkovi. Stop lossy (příkazy mající zastavit ztrátu) zde jsou poměrně časté, počet ziskových obchodů je menší než ztrátových, nicméně právě díky stop loss příkazům je výsledek obchodování kladný. Jako hlavní nevýhodu lze uvažovat možnost využití čistě v trhu s trendem. Při využití takového systému na postranním trhu bez trendu systém generuje větší množství falešných signálů s velmi krátkou dobou trvání a minimálními zisky či spíše ztrátami. Další nevýhodou je nutnost častého dodržování stop loss příkazů s čímž mají právě začínající obchodníci problém.

Příklad:

Příkladem může být jednoduchý systém založený na průniku dvou klouzavých průměrů.

obchodní systémy_02

obchodní systémy_03

Zdroj: software Amibroker, akcie AMD

V prvním grafu je zobrazena akcie AMD na týdenní bázi pro identifikaci primárního dlouhodobého trendu. V druhém grafu je tatáž akcie v denním pohledu s aplikovaným systémem na bázi průměrů. Z grafu je jasně vidět, že systém nutně potřebuje pro svoji funkčnost jasně definovaný trend. Ve chvíli kdy není jasný trend a systém okamžitě začíná selhávat (generovat falešné signály).

 

Obchodní systémy obraceného trendu trhu

Tyto systémy se obchodují proti základnímu primárnímu trendu trhu. Systémy jsou založeny na obchodování „proti trhu“ což je činí nepříliš populární (psychika) mezi většinou obchodnické komunity. Principem je obchodování v terciárních tj. nejkratších mini trendech popřípadě v návratech po větším a mohutnějším pohybu ceny akcie. Tento styl obchodování již vyžaduje léta praxe a zkušeností zejména protože vyžaduje zkušenosti s správnou identifikací vhodné příležitosti a navíc s sebou nese zvýšené riziko. Systém bývá používán swing a day tradery. V proti-trendech se trh pohybuje okolo 20% svého celkového času. Tyto systémy opět (nejde o nic jiného než o trendový systém využitý opačným způsobem s jinou technikou obchodu) selhávají v období bez trendu.

obchodní systémy_04

obchodní systémy_05

Zdroj: software Amibroker, akcie AMD

V prvním grafu je opět akcie AMD na týdenním pohledu. Identifikován je rostoucí primární trend (pro jednoduchost se nebudeme zabývat zrychlením trendu a zpřesňováním analýzy). V druhém grafu je načrtnuta spekulační technika po nepodařeném průlomu hranice rezistence. Pro uživatele tohoto systému by to byla příležitost na short (obchod na pokles ceny). Konec tohoto krátkého downtrendu je signalizován velmi zvýšeným objemem. Obvykle se využívají grafické formace a matematické indikátory signalizující značné přehřátí trendu.

 

Obchodní systémy založené na proražení ceny

Tyto obchodní systémy jsou založeny na myšlence, že se ceny akcie pohybují mezi supporty a rezistencemi a to rychle, bez varování. Z tohoto důvody zde nefungují (a nepoužívají se) matematické indikátory, protože ty špatně reagují na náhlý a prudký pohyb ceny. Cílem tohoto systému tak je vyhledat obchodní příležitosti, ve kterých akcie proráží určitou cenovou hladinu a pohybuje se výrazně ve směru původního trendu před konsolidací. Pro identifikaci takové příležitosti je jedinou možností využití grafické analýzy společně s analýzou svící. Možnosti tohoto systému jsou velmi otevřené a na současném trhu systémy pracují v 40% – 50% celkového času. Systém bývá využíván především swing tradery. Nevýhodou je nefunkčnost takovýchto systémů v průběhu silně trendového trhu.

obchodní systémy_06

Zdroj: software Amibroker, akcie AMD

Na grafu je identifikován dlouhodobý pozitivní trend – vyznačený dlouhou červenou trend-line. Zároveň je načrtnut sekundární downtrend. Cílem tohoto typu systému je nákup v předposlední nebo poslední svíci pod trend-line. Signálem je klesající objem a krátký tvar svící. Následuje průraz linie rezistence v tomto případě dokonce gapem (což reprezentuje značnou sílu tohoto průrazu) se zvýšeným objemem obchodů. Jak již vyplývá z povahy analýzy, nelze použít matematické indikátory (existují určité výjimky jako například systém pro tento styl tradingu vyvinutý p. Katsanosem, který je zaměřen velmi specificky právě na určitý typ formací na principu proražení ceny).

 

Obchodní systémy rozsahového charakteru (range)

Tento typ systémů byl vyvinut v pozdějších letech 20 století. Jedná se o systémy, které jsou účinné v období ekonomické recese. Tento jev byl charakteristický např. po roce 2000, kdy došlo k obrovskému poklesu v důsledku splasknutí technologické bubliny (nadhodnocení trhů z důvodu přílišného očekávání od IT technologií). Po tomto propadu nastalo příhodné klima pro využití těchto systémů. Trh se pohyboval postranním, nerozhodným trendem v důsledku špatných ekonomických zpráv. To znamenalo rychlé vzestupy a poklesy některých sektorů ovšem v rámci určitého rozmezí (range) příslušné ceny. To vytváří prostředí pro tyto systémy. Ve chvíli kdy akcie stoupne, je zaznamenán vstup do obchodu. Akcie je držena dokud indikátor nevygeneruje prodejní signál. Po prodeji ale ihned následuje vstup do short obchodu a tento je držen dokud cena akcie klesá. Tento typ systémů jako první umožňuje cílené shortování akcií respektive naprosto kontinuální obchodování typu buy/hold/sell/short.

Systém vyžaduje velmi aktivní obchodování na bázi swing trade občas i day trade. Systém vyžaduje naprostou profesionalitu při exekuci příkazů a je naprosto nevhodný pro začínající či mírně pokročilé obchodníky. Tento typ systémů je funkční v cca 20% – 25% celkového času.

obchodní systémy_07

Zdroj: software Amibroker, akcie AMD

Použil jsem indikátor CCI a systém vyvinutý Kenem Woodem především pro velmi likvidní komoditní trhy. Po určitém zásahu do parametrů ale systém funguje i na akciích. Jak je možné vidět z grafu systém generuje obrovské množství signálů.

 

Hedge systémy

Tento typ systémů se objevil v pozdějších letech dvacátého století. Původní záměr tohoto systému v klasické formě bylo zajištění velké investice (nemožnost rychlé reakce na změny na trhu) proti korekcím trhu. Tyto komplexní systémy umožňují veškeré techniky formou long/short obchodů či zajišťování investice formou derivátů. K prosazení těchto systémů ve větší míře došlo zejména po komplexní digitalizaci (modernizace, vše formou počítačů- strategie, systémy, exekuce, automatizované systémy) obchodních IT systémů velkých společností, se kterou se ruku v ruce prudce zvýšilo množství krátkodobých obchodů. Mezi soukromými (malými) obchodníky jsou populární zejména opční strategie jako forma zajištění výnosů z akciových investic. Správné určení těchto systémů je v korekcích v průběhu větších trendů v případě, že nelze obchod aktivně ukončit či jinak krátkodobě stimulovat (v případě větších portfolií či nutnosti držet určitou investiční strategii atd.). Tyto systémy bývají použitelné v cca 20% celkové času.

V závěru článku je nutné poznamenat, že obchodní systémy se stejně jako trhy neustále vyvíjejí a tedy fakt, že systém XYZ platil celou dobu neznamená, že bude nadále funkční.

Jak již bylo zmíněno, úskalí skrývající se ve velkém množství různých obchodních systémů spočívá v jejich škálování a použitelnosti za různých tržních podmínek. Sebelepší systém nebude fungovat v období (ať již na trhu či pouze u jedné akcie), pro které nebyl definován.

Přečtěte si i další informace o obchodování na burze